برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری، بررسی سیتوژنتیکی و تعیین گونه های گیاه دارویی Papaver در منطقه اردبیلگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اصلاح نباتات

پژوهشگران: 
فتحی مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

تیره پاپاوراسه به دلیل داشتن الکالوئیدهای مهمی که در پزشکی مصارف زیادی دارند مورد توجه می باشند. گیاهان این تیره اکثرا الکالوئیدهای شیری، زرد و قرمز رنگ تولید می کنند. گیاهان جنس Papaver به دلیل اینکه گونه P. somniferum از دیرباز به منظور استحصال تریاک مورد کشت و کار قرار می گرفته، شناخته شده تر می باشند. در جنس Papaver گونه منحصر بفردی بنام P. bracteatum وجود دارد که در آن تولید آلکالوئید در مرحله تبائین متوقف می شود. این آلکالوئید در آزمایشگاه به راحتی قابل تبدیل به کدئین و مرفین می باشد. در این مطالعه بررسی سیتوژنتیکی و تعیین تنوع زیستی گیاهان تیره Papaver در اکوسیستم های طبیعی منطقه اردبیل مد نظر بوده است. در این راستا در چندین نوبت از جمله در بهار و در زمان گلدهی، تشکیل میوه و مرحله رسیدن میوه به رویشگاه های طبیعی مراجعه و به وسیله دوربین دیجیتال عکسبرداری شد و از یک دستگاه GPS برای ثبت مختصات محل رویش و ارتفاع محل استفاده گردید. میوه های رسیده جهت استحصال بذر جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. میوه ها در شرایط اتاق خشک شدند و بذور آنها استحصال گردید. از نقاط کم ارتفاع و مرطوب گردنه حیران P. arenarum و در نقاطی کوهستانی نسبتا سرد و مرطوب با ارتفاع 1749 تا 2766 گونه های P. bracteatum، P. fugax، P. orientale و orientale-p psudo جمع آوری شدند. از دشت اردبیل گونه های P. rhoeas و P. dubium جمع آوری گردید. از دامنه های کوهستان ها با ارتفاع نسبتا کمتر، گونه های P. rhoeas و P. Argemone و P. lasiothrix جمع آوری شدند. بذور جمع آوری شده از گونه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی در داخل ظروف پتری دیش کاشته شده و نمونه های میکروسکوپی تهیه گردید. گونه ها با همدیگر از نظر سیتوژنتیکی مقایسه گردید و 9 گونه با پراکنش وسیع در اردبیل شناسایی شد. عدد پایه ژنومی در گونه های منطقه 7 بود و گونه ای با عدد پایه کروموزومی 6 و یا 11 در این بررسی به دست نیامد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):