برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «2 و 4 دی کلروفنل»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این طرح اطلاعاتی پیرامون خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین روش های تهیه آزمایشگاهی و روش های تولید «فنل» و مشتقات آن ها ارائه شده است. «2 و 4 دی کلروفنل» ترکیب کریستالی بی رنگ در آب نامحلول است و با ایجاد زنجیرهای جانبی در استحکام زنجیره های پلیمری نقش اساسی دارد. همچنین این ترکیب در صنایع رنگ سازی، داروسازی و تصفیه روغن های نرم کننده کابردهای فراوانی دارد.
در این طرح «2 و 4 دی کلرو فنل» از 3 روش: استفاده از کاتالیزور آهن 2 استفاده از گاز مایع 3 استفاده از حلال «So2» مایع در آزمایشگاه تهیه گردید و راندمان هرکدام در پایان گزارش ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):