برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ایجاد بانک اطلاعاتی محیط زیست استان قزوینگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1381

کارفرما: اداره کل محیط زیست استان قزوین

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

نقش و اهمیتی که شناسایی صنایع آلاینده در جریان مدیریت زیست محیطی استان دارد و نیز برخی کمبودهای آماری در این زمینه، موجب شد با تاکید بر تامین اطلاعات مورد نیاز، طرحی تحت عنوان «ایجاد بانک اطلاعاتی محیط زیست استان قزوین» ارائه گردد. وجود بانک اطلاعاتی قوی و پر محتوا که همیشه و به سرعت بتوان از آن استفاده کرد، رمز موفقیت مدیریت خواهد بود.
شرح عملیات در این طرح به صورت زیر است:
1- تهیه پرسشنامه زیست محیطی بر اساس اطلاعات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست
2- تائید و تصویب پرسشنامه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
3- تهیه نقشه با دقت مناسب برای شناسایی کلیه واحدهای صنعتی مستقر در استان قزوین
4- تهیه و بررسی آمار و اطلاعات موجود درباره واحدهای صنعتی
5- بررسی کلیه واحدهای مستقر در محدوده کار توسط گروه های اعزامی و مشخص کردن دقیق موقعیت جغرافیایی هر واحد و تکمیل پرسشنامه زیست محیطی
6- تکمیل اطلاعات مورد نیاز و آماده ورود به سیستم کامپیوتری
7- تهیه برنامه نرم افزاری مناسب با قابلیت های مورد نیاز سازمان در متن گزارش بانک اطلاعاتی مذکور، طراحی و پس از اطلاعات دهی به نرم افزار (
GIS) متصل شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):