برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

رسانه ها و مصارف فرهنگی در استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پژوهش، پژوهشی ثانویه بر اساس داده های طرح پژوهشی بررسی نگرش ها و ارزش های اجتماعی فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان است و حول سه محور عمده زیر سامان یافته است:
1- الگوهای مصرف فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان چگونه است؟
2- کدام عوامل بر این الگو اثر گذارند؟
3- آثار مصرف کالاهای فرهنگی و پیام های رسانه های عمومی بر گرایش ها، باورها و رفتارهای مردم کدامند؟
اصولا گفتگو در باب مصرف فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی در انحصار سه پارادایم بنیادی است. پارادایم رمانتیک توسعه گرا که عمدتا معطوف به نقش مولف است. پارادایم نو مارکسیستها که رسانه ها و صنایع فرهنگی را عامل باز تولید سلطه قلمداد می کند و سر انجام پارادایم معطوف به نقش مخاطب بر نقش مصرف کننده نظر دارد و از استحاله مصرف فرهنگی به صنعت سرگرمی سخن می گوید. چنانکه هر یک از این پارادایم ها را اتخاذ کنیم، آموزش، مهمترین عامل اثرگذار بر مصرف فرهنگی است. با تغییر در سطح آموزش بیش از تغییر در هر متغیر دیگری، می توان پیش بینی کرد در الگوی مصرف فرهنگی اعم از حجم و تنوع تحولاتی حاصل خواهد شد. این ارتباط را مثبت و افزایش تحصیلات را با افزایش مصرف و تنوع فرهنگی همسو یافتیم. در عین حال این پژوهش از داده های دیگری نیز حکایت دارد: مصرف فرهنگی عمدتا برگرایش ها، رفتارها و باورهای دو گروه بی سواد و زیر دیپلم اثر گذار است. بر رفتارها، گرایش ها و باورهای گروه دانشگاهی بی اثر است و نزد گروه های دیپلمه نیز گاهی اثر گذار نیست. البته گاهی افزایش مصرف فرهنگی موجب افزایش تمایلات قومی و مانند آن می شود.به عبارت دیگر، در عین حال که آموزش اثر گذارترین عامل بر مصرف فرهنگی است. همین آموزش موجب کاهش اثرگذاری مصرف رسانه هاست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):