برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب شرکت شیر مطهر



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1381

کارفرما: شرکت تولیدی شیر مطهر

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

این سیستم برای تصفیه پساب صنعتی حاصل از تولید شیر، ماست و دوغ، طراحی و اجرا شده است. تصفیه فیزیکی، بیولوژیک و شیمیایی در قالب بخش های کلی چربی گیری، ته نشینی، تجزیه و بی هوازی و هوازی، فیلتر شنی تحت فشار، کربن فعال و کلر زنی انجام گرفته است.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):