برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی منابع آلاینده محدوده جغرافیایی شهرک و مجتمع صنعتی لیا و جایگاه زباله و تاثیر آنها بر روی آب های زیرزمینیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: اداره کل محیط زیست استان قزوین

خروجی طرح: 

دانش فنی این طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

با توجه به اهمیتی که منابع آب زیرزمینی در تامین آب مصرفی کشور دارد و بهره برداری های بی رویه از این منابع، طی چند دهه اخیر، صرفنظر از محدودیت های کمی، موجب بروزمحدودیت های جدی کیفی شده است، لزوم پایش کیفیت آب زیرزمینی احساس می شود. شرح عملیات و روش کار برای پایش کیفی آب زیرزمینی این محدوده به شرح زیر است:
1- انتخاب محدوده یا حوضه مورد نظر برای پایش، 2- شناسایی منابع و علل آلودگی و روش های دفع پسابها، 3- شناسایی آلوده کننده های بالقوه، 4- تعیین مصارف آب زیرزمینی، 5- تعیین وضعیت هیدروژئولوژیک، 6- ارزیابی نفوذ بالقوه پساب ها در سطح زمین، 7- ارزیابی تحرک آلوده کننده های دو ناحیه غیر اشباع، 8- ارزیابی رقیق شدگی آلوده کننده های دو ناحیه اشباع، 9- انتخاب و طراحی برنامه بررسی و پایش، 10- بازنگری و تفسیر نتایج بررسی و پایش، 11- انتشار اطلاعات بررسی و پایش.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):