برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

موانع سازمانی مدیریتی قانون تشکیل شوراهای اسلامی و ارائه راه کارهای عملی آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1379

کارفرما: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح با هدف بررسی موانع و مشکلات سازمانی و مدیریتی قانون شوراهای اسلامی ازحیث جایگاه، نقش، وظایف و تشکیلات و مناسبات پیش بینی شده در قانون، شروع شده و سپس با تجزیه و تحلیل آسیب شناسانه، قانون یادشده را مورد ارزیابی قرار داده است. حاصل یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوی حاکم بر طراحی قانون یادشده دارای دوالیسم یا دوگانگی (مرجع تصمیم گیری در امور عمرانی و رفاهی روستا شهر و منطقه، بازوی اجرایی قوه مجریه) است که می تواند در عمل باتوجه به ساخت متمرکز و اقتدارگرای نظام اجرایی کشور، عملا کارکرد شوراها را با اخلال مواجه سازد.
همچنین علاوه بر معضل مذکور، 17 مورد مساله یا مشکل مهم موجود بر سرراه شوراها وجوددارد. مشکلاتی نظیر مخدوش شدن نقش شوراها در تصمیم گیری های امورمحلی، ناتوانی شورا در عزل و نصب مدیران محلی، تعریف نشدن امورمحلی، عدم تبیین نحوه ارتباط شوراها با دستگاههای اجرایی کشور، تعیین مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات شوراها با قوانین عمومی برعهده مسوولین اجرایی، اختیارات قابل توجه مسوولین اجرایی درمورد شوراها، روشن نبودن مرجع تدوین و تصویب مقررات داخلی شوراها، عدم تبیین شیوه های ارتباطی شوراها با مردم، عدم تبیین ارتباط شورا با قوه مقننه، شفاف نبودن نحوه وضع عوارض و غیره که باید به دنبال حل و رفع آن توسط نهادهای ذیربط بود.
در بخش پایانی این بررسی، پیشنهادهایی برای رفع مسائل و مشکلات فعلی در دوبخش رفع خلاهای قانونی و فرآیند هدایت و مدیریت امور شوراها ارائه گردیده است. این بررسی به روش توصیفی و بااستفاده از اسناد و مدارک موجود صورت گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):