برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

خدمات کارشناسی در زمینه تدوین، ترجمه و بازنگری استانداردهای مورد نظرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
بشارتلو نرجس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در این طرح، تدوین استانداردها با عناوین زیر انجام شده است:
1- اندازه گیری نیکوتین در دود تغلیظ شده (کندانزات دود) سیگارت به روش کروماتوگرافی گازی
2- واژه و اصطلاحات توتون
3- روش اندازه گیری بقایای سموم ارگانوکلرین در توتون با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی
4- توتون خام اندازه گیری باقیمانده کلروفیل (شاخص سبزی)
5- توتون اندازه گیری میزان نشاسته روش آنزیمی
6- آزمون سنگدانه روش تعیین نمک های کلریدی محلول در آب
7- روش های آزمون مقاومت در برابر نفوذ بخار آب در مصالح ورقه ای مورد استفاده در ساختمان
8- تترااستیل اتیلن دی آمین مصرفی در پودرهای شوینده کم کف ویژگی ها و روش های آزمون
9- درخشان کننده های نوری مصرفی در فرآیندهای شوینده ویژگی ها و روش های آزمونکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):