برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پروژه پی جوئی باقیمانده ذخائر مرمر استان کرمانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
استان پور محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1379

کارفرما: اداره کل صنایع و معادن استان کرمان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تهیه و به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

پروژه پی جوئی باقیمانده ذخائر مرمر استان کرمان شامل بررسی و مطالعه ذخیره سه معدن کت حسنو راویز، درج و سرج بردسیر و معدن حسین آباد راویز می باشد.
معدن مرمر کت حسنو در شمال غربی استان کرمان و در کوهستان های غرب شهرستان رفسنجان، در 50 کیلومتری غرب رفسنجان و در بین راه رفسنجان به راویز قرار گرفته است. جهت مطالعه این معدن 7 سینه کار در نظر گرفته شد که ضخامت لایه های مرمر در آن ها از 60-20 سانتی متر می رسد. با توجه به ذخیره یابی که از این سینه کارها انجام گرفت ذخیره کمی مرئی معدن کت حسنو برابر
9000±900 تن می باشد. با توجه به مطالعات فیزیکی و شیمیایی، رنگ سنگ های این معدن سفید متمایل به زرد کم رنگ بوده و سختی آنها 3.3-3 است و مقاومت فشاری و کششی آنها به ترتیب برابر با 140×106 و 10.5×106 پاسکال می باشد، جرم مخصوص آن درحدود 2.7-2.9 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد و این مرمرها فاقد سیلیس هستند.
معدن درج و سرج بردسیر در جنوب غربی استان کرمان و در فاصله 18کیلومتری جنوب غربی شهرستان بردسیر در سر راه بردسیر به ده جمعه واقع شده است. جهت تعیین ذخیره این معدن 6 سینه کار در نظر گرفته شد که ضخامت لایه های مرمر از
150-50 سانتی متر می رسد. بطور کلی ذخیره مرئی استخراجی ممکن در حدود 6700±670 تن می باشد با توجه به مطالعات فیزیکی و شیمیایی رنگ سنگ های مرمر درج و سرج سفید بوده، سختی آن در حدود 3.5-4، جرم مخصوص 2.9-3 گرم بر سانتی متر مکعب است، مقاومت فشاری و کششی آن به ترتیب 180×106 و 13×106 پاسکال می باشد و فاقد سیلیس است.
معدن مرمر حسین آباد راویز در شمال غربی استان کرمان و در کوهستان های غرب شهرستان رفسنجان، در 56 کیلومتری غرب رفسنجان و در مجاور و جنوب شرقی دهکده حسین آباد واقع شده است. جهت مطالعه ذخیره 3 سینه کار در نظر گرفته شد که ضخامت لایه ها به 90-55 سانتی متر می رسد. ذخیره کمی مرئی مرمر این معدن در حدد 1400×14000 تن است با توجه به مطالعات فیزیکی و شیمیایی رنگ این مرمرها سبز خیلی کم رنگ و در بعضی جاها سفید رنگ بوده و سختی آنها
3.6-4، وزن مخصوص 2.9-3 گرم بر سانتی متر مکعب است و مقاومت فشاری و کششی آنها به ترتیب برابر با 210-220×106 و 16-17.5×106 پاسکال می باشد و فاقد سیلیس هستند.
در پایان کار مشخص شد که هر سه معدن (کت حسنو، درج و سرج و حسین آباد راویز) از نظر خواص فیزیکوشیمیایی، جاده دسترسی و آب و هوا مساعد بهره برداری می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):