برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی میزان کارآیی طرح ضربتی اشتغال در استان خوزستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

از جمله مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور ایجاد اشتغال و تامین فرصت های شغلی پایدار است و با توجه به ساختار سنی جمعیت فعال طی سال های اخیر، مساله فراهم نمودن شغل برای این نیروی کار از حساسیت بیشتری برخوردار است.در این راستا دولت در برنامه سوم توسعه به منظور کاهش معضل بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید تصمیمات و اقدامات مختلفی از طرق مختلف به ویژه از طریق اعطای تسهیلات اشتغال زایی برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی اتخاذ نموده است. هدف اصلی از این تحقیق اطمینان از اجرای صحیح و بررسی میزان اثر بخشی این طرح در به کارگیری افراد بیکار در استان خوزستان است. روش تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه است. نمونه های مورد تحقیق 640 کارگاه بود که برای کاهش خطای نمونه گیری تعداد 690 پرسشنامه بین پرسشگران بعد از تشکیل جلسات توجیهی توزیع گردید. هر کدام از پرسشگران ضمن مراجعه به کارگا ه ها شخصا پرسشنامه ها را تکمیل می کردند. این جمع آوری به مدت یک ماه و داده پردازی و تحلیل اطلاعات نیز به مدت یک ماه به طول انجامید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):