برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیابی فلزات گروه پلاتینیوم از کاتالیست های مستعمل خودرو به روش هیدرومتالورژیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
ذاکری مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

بهره برداری توسط کارفرما انجام می پذیرد. گزارش نهایی تحویل کارفرما شد و مورد تائید قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

کاتالیست ها، مبدل های بکار رفته در اگزوز خودرو هستند که قادر خواهند بود گازهای خروجی موتور اتومبیل را تصفیه نمایند. این کاتالیست ها شامل یک پایه سرامیکی بوده که فلزات پالادیوم و ردویم بر روی آنها پخش شده است. فلزات بکار رفته در کاتالیست ها بایستی پس از پایان عمر مفیدشان که معمولا 40 تا 100 هزار کیلومتر کارکرد خودرو است تعویض گردند و فلزات بکار رفته در آنها برای ساخت کاتالیست های نو بازیابی گردد. هدف از انجام این طرح بازیابی فلزات پالادیوم و رودیوم موجود در کاتالیست های مستعمل شده خودروها با استفاده از روش های هیدورمتالورژیکی بوده است.
مراحل و روش های اجرایی به این شرح بوده است که پس از شناسایی نمونه با استفاده از آنالیز های XRD و جذب اتمی مرحله انحلال آغاز گردید. در این مرحله با استفاده از HCL/HNO3 کاتالیست پودر شده لیچ گردید و سپس پارامترهای موثر بر انحلال بهینه شدند. ترسیب فلزات گروه پلاتینیوم مرحله بعدی آزمایش ها بود که با استفاده از NaBH4 و NH3/HCL در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای SEM موید ترسیب فلزات پالایوم و ردیوم بودند.
نتایج حاصل از انجام مطالعات و آزمایش های اولیه نشان داد که امکان بازیابی فلزات گروه پلاتین از محلول لیچینگ حاصل از مرحله قبل وجود دارد. آزمایش های ترسیب با استفاده از ماده احیا کننده
NaBH4 نشان داد که با استفاده از این ماده می توان 61.52 درصد پالادیوم و 56.3 درصد رودیوم موجود را رسوب داد. هنگامی که از NaBH4 به عنوان ماده احیا کننده استفاده می شود فلزات به صورت عنصری بازیابی می شوند.
آزمایش های ترسیب با استفاده از آمونیاک و کلریدریک اسید نشان داد که با استفاده از آنها می توان فلزات گروه پلاتین را به صورت ترکیبات
[PdCl2(NH3)2] و [RhCl2(NH3)2] بازیابی نمود. شرایط بهینه برای ترسیب پالادیوم و رودیوم به صورت دما برابر 80 درجه سانتی گراد، زمان حداقل 5 دقیقه (تا 10 دقیقه) و افزایش pH به وسیله آمونیم هیدروکسید تا 4/1 تعیین شد. در این حالت بالاترین بازیابی به ترتیب 98.5 درصد برای پالادیم و 88 درصد برای رودیوم به دست آمد.
تصاویر
SEM رسوب تشکیل شده نشان دهنده ترکیبات Pd و Rh در نمونه بود. فلز پالادیوم بالاترین درصد وزنی نمونه را تشکیل می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):