برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر تحولات جمعیتی روستاها بر توسعه پایدار کشاورزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
یزدانی فردین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در ادبیات جمعیت شناختی از مهاجرت روستائیان به عنوان معضلی برای جوامع شهری یاد می شود.هدف این تحقیق بررسی تحولات ساختاری جمعیت روستاها از طریق مولفه هایی چون مهاجرت و تغییر هرم سنی جمعیت بر توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مهاجرت دو دهه گذشته موجب ایجاد شکاف بین مشخصه های جمعیت شناختی نقاط روستایی و شهری شده است. تاثیر این تفاوت را به صورت مشخص باید در پیر شدن جمعیت روستایی ارزیابی کرد. بررسی ها نشان می دهد همه این متغیرها تاثیرات منفی بر بهره وری اقتصادی در سطح روستاها گذاشته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):