برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه حذف پارافین های نرمال از برش نفتی Isorecycle با غربال های مولکولی Z5A و ZSMگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

خروجی طرح: 

دانش فنی طرح تدوین و تحویل کارفرما گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

برای آنکه تولید روغن ترانس پایه، عاری از پارافین های نرمال شود و نیز دارای خصوصیات لازم برای تولید روغن ترانس (نقطه ریزش، نقطه اشتعال و غیره) گردد، روش های مختلفی برای جذب پارافین های خطی از روغن پایه وجود دارد که به صورت مجزا و یا به صورت ترکیبی به کار می روند.
در این طرح ابتدا روش های مختلف بررسی شد و سپس با استفاده از دو نوع زئولیت، جذب انتخابی پارافین های خطی صورت گرفت. نتایج آزمایشها تجزیه و تحلیل و بر اساس آنها واحد
Bench طراحی گردید و واحد Bench Scale شیشه ای مزبور راه اندازی شد و اطلاعات تجربی اخذ و با مدل ریاضی تطبیق داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):