برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنایع غذایی در حوزه زیست فناوریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

بهره برداری توسط کارفرما انجام می پذیرد. گزارش نهایی تحویل کارفرما شد و مورد تائید قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح تعیین اولویت های صنایع غذایی حوزه زیست فناوری و شناسایی موضوعات مرتبط با فرصت های سرمایه گذاری این حوزه می باشد.
به منظور بررسی، تجزیه و تحلیل موضوع، جمع آوری داده ها جهت تبدیل به اطلاعات و سپس تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از نتایج اولین گام می باشد لذا پرسشنامه ای با چهارچوب مشخص در راستای مدل تهیه گردیده است که این مدل با تاکید بیشتر در زمینه مسائل محیطی درونی و بیرونی و استراتژی های موجود و مقوله هایی مانند چشم انداز برنامه های پنج ساله و افق بیست ساله (1404) و برنامه جامع کشوری در زمینه بیوتکنولوژی و زمینه ها و ضرورت های توسعه این صنعت تهیه شد.
اولویت بندی صنعت برای تولید و سرمایه گذاری و طراحی درخت صنعت بیوتکنولوژی در دنیا و ایران و ضرورت های رسیدن به اهداف از نتایج طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):