برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کاشت گونه های سریع الرشد در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه و تولید چوب در حوزه دره رود استان اردبیلگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: جنگلداری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

به منظور بررسی کاشت گونه های سریع الرشد در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه و تولید چوب، با بازدید اولیه میدانی و بر اساس فاکتورهای پوشش گیاهی (طبیعی دست کاشت)، میزان تخریب حاشیه رودخانه و عوارض طبیعی، منطقه مورد مطالعه به 5 واحد تقسیم شد. برداشت اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه از طریق آماربرداری سیستماتیک تصادفی در شبکه ای با ابعاد 100x500 متر انجام گرفت. در هر واحد علاوه بر برداشت پوشش گیاهی، فاکتورهای ادافیکی، اکولوپیکی، اقتصادی اجتماعی و پایداری و ثبات رودخانه نیز بررسی و مطالعه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار آماری SPSS v.14 و از طریق آزمون آماری x2 و روش هبمستگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین تراکم گونه های درختی موجود با بافت خاک در سطح احتمال 5% ارتباط معنی داری وجود دارد و از بین 4 گونه درختی بومی منطقه مورد مطالعه گز بیشترین همبستگی را با بافت لومی نشان داده است. حضور گونه گز (در اثر دخالت های انسانی نظیر کشاورزی، قطع درختان حاشیه رودخانه، جاده سازی، سدسازی های بدون مطالعه و غیره) در منطقه مورد مطالعه باعث افزایش شوری خاک شده است. در واقع گز با دارا بودن همین ویژگی منحصر بفرد خود از ورود سایر گونه های بومی منطقه نظیر صنوبر و بید جلوگیری کرده است. همچنین بر اساس این بررسی مشخص گردید که واحدهای A، C، E از وضعیت خوب و واحدهای B، D نیز از وضعیت متوسطی برخوردارند. با عنایت به بررسی های انجام گرفته در خصوص رسیدن به اهداف طرح، گونه های سپیدار، بید، صنوبر دلتویدس، اقاقیا و آیلان جهت جنگل کاری در مناطق عاری از پوشش گیاهی و عملیات حصارکشی جهت حفاظت از قسمت هایی که از پوشش جنگلی نسبتا خوبی برخوردارند، پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):