برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و مدلسازی بومی شبکه جاده های جنگلی با استفاده از GIS وRSگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

جنگل به عنوان یکی از اکوسیستم های پیچیده امکان استفاده همیشگی در چهار چوب توسعه پایدار را دارد. یکی از ابزار های مدیریت در جنگل، جاده است و یکی از فاکتور های مهم در جاده سازی طراحی آن با حداقل مشکلات فنی و زیست محیطی است. هدف از این تحقیق ایجاد مدل بهینه طراحی جاده های جنگلی است به گونه ای که هم از نظر فنی بدون مشکل باشد و هم از نظر زیست محیطی مشکلات کمتری داشته باشد.
در این راستا ابتدا فاکتور های مهم در جاده سازی بررسی و بر مبنای اهمیت داخلی هر فاکتور طبقه بندی آنها انجام شد و با استفاده از دانش GIS فاکتورهای مذکور رقومی شد.
در مرحله بعد با هدف ارزش گذاری بین لایه ها با توجه به نظر متخصصان طراحی و ساخت جاده های جنگلی و بکار گیری روش AHP ارزش گذاری بین لایه ها ایجاد و مدل طراحی جاده حاصل شد و این مدل در محیط GIS بر منطقه اعمال گردید. در قدم بعد پیچ های عمودی و افقی جاده طراحی شده با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در منطقه در محیط GIS به وسیله سیستم بررسی و اصلاح گردید و در محیطی سه بعدی میزان خاک برداری و خاک ریزی و ریزش و رانش در سال های بعد را نیز محاسبه کرد و در دو آزمون فنی و زیست محیطی سنجیده شد و موثر بودن مدل GIS بر مدل سنتی مشخص گردید.
نتایج بررسی حاکی از آن است که در بهترین حالت از طراحی سنتی که نمونه آن را می توان در سری 2 شاندرمن دید، باز هم خطاهایی دیده می شود. چرا که فاکتورهای جاده سازی آنقدر زیاد هستند که جمع آوری و تجزیه و تحلیل همزمان آن نیاز به سیستمی جامع دارد. بنابراین استفاده از GIS در طراحی جاده نه تنها مفید، بلکه ضروری است. اگرچه تکنیک های به دست آمده در این تحقیق گام بزرگی برای طراحی، اصلاح و محاسبات فنی جاده به طور خودکار و تمام اتوماتیک است، ولی می توان مراحل مذکور را گامی موثر در بومی سازی تکنولوزی پایش و طراحی سیستماتیک با GIS دانست.
تحقیق فوق نشان داد که با مدل و روش ارائه شده در محیط Arc GIS امکان طراحی جاده مطلوب در جنگل های کوهستانی نیز وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):