برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح جامع مطالعاتی اصلاح، بهبود و توسعه فناوری طراحی فرمولاسیون و طراحی فرآیند تولید چسب هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

- ارائه برنامه پژوهشی 5 ساله و عناوین طرح های پژوهشی برای بهبود و اصلاح فناوری صنعت چسب به کارفرما
- ارائه سمینار


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در مرحله اول طرح، مطالعات گسترده ای در خصوص علایق و منافع ملی، کشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی در خصوص فناوری صنعت چسب صورت گرفت و مقاصد و اهداف در رابطه با این فناوری در سطوح مزبور بررسی گردید. همچنین سیاست های بین المللی، کشورهای اسلامی و منطقه ای در خصوص فناوری و سیاست های ملی پژوهش و فناوری اخذ و ارائه گردید.
در مرحله دوم، مطالعه و بررسی فناوری صنعت چسب از دیدگاه علمی و فنی و فرهنگی صورت گرفت و با بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی فناوری، ضمن شناخت شرایط محیطی داخلی و خارجی فناوری، جایگاه آن و آثار فناوری در حال حاضر و در صورت توسعه، امکان یا ضرورت اصلاح، ایجاد و توسعه فناوری تحلیل گردید و در نهایت تجزیه و تحلیلی براساس
SWOT صورت گرفت و نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در تعامل با یکدیگر بررسی شده و استراتژی ها در چهار گروه توسعه ای (تهاجمی)، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی استخراج شدند.
در مرحله سوم، وضعیت موجود و مطلوب کشور و راهبرد کشورهای رشد یافته شاخص در فناوری صنعت چسب بررسی شد و اولویت های ایجاد و یا توسعه فناوری در شاخه های مختلف مشخص گردید و ضمن ارائه برنامه پژوهشی 5 ساله، عناوین برخی از طرح های پژوهشی کاربردی برای بهبود و اصلاح فناوری صنعت چسب پیشنهاد گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):