برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح حمایت از نوآوری مخترعین و مبتکرین درجهت تجاری سازی دستاورد های آنانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: صنایع

پژوهشگران: 
آقایی سیدامیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

اهداف اصلی این طرح هدایت نظام یافته نوآوری های مخترعین منفرد به منظور تکمیل چرخه دانش می باشد.
برای حصول به هدف اصلی طرح پس از انجام بحث و بررسی در جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، مدیران و کارشناسان مجری، توافق گردید پژوهش و مطالعات جامعی در این خصوص صورت گیرد تا اقدامات اجرایی از غنای علمی و کاربردی لازم برخوردار باشد. نتیجه فعالیت های پژوهشی در قالب گزارش های زیر ارائه شده است:
گزارش اول: مطالعه پیشینه و وضعیت موجود در کشور گزارش دوم: مطالعه تطبیقی در کشور های دیگر شامل کشور های پیشرفته، در حال توسعه و کشور های اسلامی ضمن معرفی فعالیت های حمایتی سازمان های فعال در این کشورها، سیستم ها و روش های حمایتی از مخترعین، مبتکرین و نوآوران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش سوم: زیرساخت حمایتی کارآمد از مخترعین و مبتکرین ارائه شد. در این گزارش ابتدا به بررسی و شناسائی خصوصیات جامعه هدف پرداخته شده است. جامعه هدف بر اساس نوع شناسی صاحبان ایده، گونه شناسی ایده ها و عوامل انگیزشی، در قالب یک طبقه بندی برای صاحبان ایده، نوآوری ها و ایده ها و عوامل انگیزشی تحلیل شده است. در قسمت دوم طراحی ادار ه هایی برای انجام فعالیت های حمایتی از مخترعین، مبتکرین و نوآوران که در آن ساختار و گردش کار سازمانی همراه با شرح وظایف اداره ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):