برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مدفن مهندسی- بهداشتی مواد زائد جامد در شهر اهوازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
فاخر علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: شهرداری اهواز

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف: یکی از معضلات فعلی شهرهای کشور عدم برخورد اصولی با زباله های شهری است که با دفن غیراصولی زباله ها موجب آلودگی محیط زیست و آب های زیرزمینی و از دست رفتن زمین های بسیار زیادی از شهرها شده است. این پروژه ضمن طراحی مدفنی منطبق با اصول مهندسی موجب جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز گردید و با استفاده از فضا و طراحی مدفن 5 طبقه زمین کمتری را نیز استفاده شد.
بازدید و بررسی محل فعلی دفن زباله
جمع آوری داده های محیطی
تخمین حجم و خصوصیات زباله شهر، در حال حاضر و پیش بینی آینده
طراحی سیستم زهکشی و شیب بندی منطقه اطراف دفن برای کنترل آب های سطحی
تحلیل پخش آلودگی ناشی از دفن زباله با استفاده از مدلهای کامپیوتری
بررسی ظرفیت باربری بستر و پایداری شیب های محل دفن، کنترل ناپداریهای احتمالی تعیین میزان تراکم پهنه زباله
ارزیابی منابع قرضه در منطقه و پیشنهاد روش های بهینه تامین مصالح مورد نیاز
طراحی لایه های پوششی مدفن
طراحی سیستم مناسب جمع آوری هدایت (کنترل) شیرابه
طراحی سیستم دفع گاز حاصل از زباله دفن شده
برنامه ریزی در زمینه الگوی صحیح پرکردن محل دفن.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):