برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اصلاح فرآیند سولوی برای حذف مشکل کلسیم کلریدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
محمدی فر محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1380

کارفرما: امور تحقیق و توسعه پتروشیمی شیراز

خروجی طرح: 

- اتمام مهندسی پایه فرآیند اصلاح شده
- افزایش حجم قرارداد جهت انجام مرحله شبیه سازی تکمیلی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

سولوی فرآیندی برای تولید سوداش (Na2CO3) و جوش شیرین (NaHCO) است. در این فرآیند نمک طعام به همراه گاز کربنیک در مجاورت آمونیاک واکنش داده و محصول تولید می شود. به همراه تولید محصول ماده نامطلوب کلرید کلسیم نیز به دست می آید که در پتروشیمی شیراز محلول کلرید کلسیم در داخل حوضچه هایی ریخته شده و پس از خشک شدن در محل جمع آوری می شود. این امر مشکلات زیست محیطی زیادی برای منطقه به وجود آورده است. از جمله در آب های زیرزمینی نفوذ کرده و باعث تلخی آنها شده است. لذا برای رفع این مشکل، پروژه اصلاح فرآیند سولوی تعریف گردیده است.
از طریق نتایج این پروژه، فرآیند به نحوی تغییر می کند که محصول جانبی کلرور آمونیم به وسیله کریستالیزاسیون به جای کلروکلسیم تولید شود. کلرور آمونیم تولیدی نیز می تواند در فرآیند دیگری به صورت کاتالیستی تجزیه شود و یا به سولفات کلسیم تبدیل شود.نتیجه این فرآیند تولید دو محصول با ارزش اسید کلریدریک و آمونیاک می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):