برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد کائوچوی طبیعی-تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی اندازه طردی(SEC) - روش آزمونگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
کاظمی زاده زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 
نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی لاستیک طبیعی خام حل شده در تتراهیدروفوران است.
کائوچوی طبیعی خشک، در دمای اتاق در تتراهیدروفوران حل گردید سپس محلول جهت حذف «ژل» (لاستیک دارای اتصال عرضی جزئی) و دیگر مواد نامحلول تصفیه شد. از محلول صاف شده جهت تعیین جرم مولکولی در کروماتوگرافی اندازه طردی استفاده گردید. از کروماتوگرام به دست آمده، جرم مولکولی متوسط عددی جرم مولکولی متوسط جرمی و میزان توزیع پلیمری محاسبه شد
.
این استاندارد در تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی کائوچوی طبیعی کاربرد دارد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

این استاندارد در آزمایشگاه های تحقیقاتی لاستیک، نظیر آزمایشگاه های مربوط به آنالیز لاستیک در کارخانه های تولید تایر خودرو کاربرد دارد.Keyword(s):