برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل خورنده بودن آب های زیرزمینی قهاوند همدانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
نفیسی غلام حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1380

کارفرما: وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

- ارائه مقاله تحت عنوان PH آب چاه ها در سمینار وزارت نیرو
- گزارش از نتایج بررسی تهیه و به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

این طرح شامل دو بخش نظری و تجربی بوده که در بخش نظری آن مبانی تئوریک خورندگی و رسوب گذاری ارائه شده است و در بخش تجربی پس از تهیه نمونه آب از چاه های آبادی کوزره و عبدالرحیم ویژگی های فیزیکی آب شامل بو، مزه، دما و PH آن تعیین گردید. سپس آنالیزهای شیمیایی مطابق روش های استاندارد شامل ماده معلق، کل ماده خشک، باقی مانده از سوزانیدن، اکسیژن روش وینکلر، مقدار CO2، شناسایی آنیون ها (HCO3-, SO42-, CI-, NO3-) و شناسایی کاتیون ها (Ca2+, Mg2+, Na-, K-)، تعیین کل کاتیون ها و آنیون ها و تحلیل داده ها و تعیین فرمول تقریبی سازندگان آب چاه ها و به دست آوردن مشخصات آب چاه ها انجام شد. ویژگی هایی نظیر: 1- وجود اکسیژن محلول و مواد معدنی غیرکربناتی 2- وجود کربنات ها و اکسیژن 3- وجود نمک های کلسیم و اکسیژن آب این چاه ها از مواردی هستند که با استناد منابع علمی بررسی شده و در خورندگی آن موثر هستند.
1- آب هر دو چاه می توانند رسوب های نرم و سخت بدهند، 2- املاح محلول آب هر دو چاه زیاد است، 3- آب برای هیچ یک از مصارف ذکر شده در جدول استفاده های صنعتی مناسب نیست، 4- آب این چاه ها خورنده بتون است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):