برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد اندازه گیری فعالیت مواد جامد جهت بازیافت، استفاده مجدد یا دورریزی آنها به عنوان پسمان های غیر پرتوزاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی

پژوهشگران: 
بافته چی لادن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه های برق و فشار قوی و سایر موسسات تحقیقاتی ذیربط می توانند از نتایج طرح استفاده نمایند.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش ها و راهنمایی های پایه به منظور اندازه گیری پرتو زایی موادی است که برای بازیافت، استفاده مجدد یا دورریزی به عنوان پسمان غیر پرتو زا رها می شوند و در راستای تطابق با معیار های تعیین شده برای رهاسازی نامحدود اینگونه مواد می باشند. این استاندارد موادی که ضمن بهره برداری از تاسیسات هسته ای و برچیده شدن آنها بوجود می آیند را شامل می شود و برای پسمان های پرتوزای معمولی کاربرد ندارد.
در این استاندارد اندازه گیری پرتوزایی مرتبط با رهاسازی نامحدود مواد جامد با توجه به محورهای اندازه گیری آلودگی سطحی، اندازه گیری پرتو زایی ویژه، اندازه گیری آهنگ دز، برآورد پرتوزایی کل بررسی می شود.
ارائه راهکارهای عملی جهت اندازه گیری پرتوزایی موادی که در محیط رها شده اند از نتایج طرح نیز می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):