برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان رضایتمندی مراجعین حوزه ستادی و مشترکین خانگی و دیماندی و غیر دیماندی شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال 1385گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: صنایع

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (همکار طرح)
صداقت کامران (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت گزارش مکتوب به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعین حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای آذربایجان بود. در کنار این هدف، اهداف فرعی دیگری از جمله شناخت ویژگی های کلی شرکت برق منطقه ای آذربایجان از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان و طبقه بندی مهم ترین مراحل و مبادی ارتباط در مجموع مناسبات و کنش ها و واکنش های متقابل سازمان مخاطبان و... نیز دنبال داشت.
کلیه مراجعین حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای به عنوان جامعه آماری انتخاب و نمونه گیری به شیوه مشاهده مستقیم انجام شد. داده ها با استفاده از روش میدانی و با پرسشنامه محقق ساخته ای که حاوی سوالات و طیف های سنجش است گردآوری و با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری به کمک نرم افزار
Spss تحلیل شد.
پس از تحلیل داده ها خصوصیات مراجعین، علل مراجعه، واحد های مراجعه دسته بندی و میزان رضایتمندی از هر یک از واحدها و میزان رضایتمندی کل از شرکت برق منطقه ای محاسبه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):