برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایتمندی شغلی کارکنان حوزه ستادی و واحدهای تابعه شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سال 1386



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: صنایع

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (همکار طرح)
صداقت کامران (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت گزارش مکتوب به کارفرما ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف اصلی طرح سنجش رضایت کارکنان از فرایند نظام تصمیم گیری، امکانات رفاهی، پشتیبانی اداری، جو سازمانی، خدمات آموزشی و ارتقایی و همبستگی گروهی و تعیین میزان از خود بیگانگی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان و مسوولیت کارکنان در سطح شرکت بود.
جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان حوزه ستادی شرکت که در گروه های شغلی مختلف مشغول به کار بودند شامل شد. کلیه کارکنان شرکت با مراجعه مستقیم و با پرسشنامه ای که به شیوه طیف لیکرت تهیه شده بود مورد پرسش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و به کمک نرم افزار
Spss انجام شد.
پس از انجام تحلیل های لازم، میزان رضایتمندی کارکنان مرتبط با پارامتر های مورد نظر تعیین و جهت افزایش میزان رضایتمندی پیشنهاداتی در خصوص رفع نگرانی از آینده، کاهش فشار و استرس و ارتقاء امکانات رفاهی ارائه شد.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):