برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کمینه سازی مصرف انرژی ازطریق طراحی بهینه ظروفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
لاهیجانی مهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

بهینه سازی مصرف انرژی در ظروف خانگی و به طور اخص کتری ازطریق تجزیه و تحلیل از دید انتقال حرارت و ترمودینامیک می باشد. در این طرح انواع روش های انتقال حرارت و اثر تغییرات پارامترهای فیزیکی براین روش ها موردبررسی قرارگرفته و باتوجه به موضوعاتی همانند مکانیزم افزایش انتقال حرارت به روش جابجایی و تابشی، چگونگی تشکیل حباب و اثر آن بر پدیده انتقال حرارت، تاثیر افزایش سطح و بهینه سازی تعرفه های ایجادشده بر میزان ضریب انتقال حرارت موردبررسی قرارگرفته است. درنهایت با ساخت نمونه و انجام تست های آزمایشی کتری جدید با انواع کتری های مرسوم در بازار با حجم یکسان مورد مقایسه واقع شده است.
با اعمال نتایج این تحقیق، راندمان کار کتری 30% افزایش یافت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):