برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک-روش اندازه گیری میزان بازدارندگی رشد ریشهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی

پژوهشگران: 
یوسف زادی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

روش توصیف شده در این استاندارد می تواند به منظور مقایسه خاک ها برای آگاهی از تغییرات فعالیت آنها یا تعیین اثر مواد اضافه شده استفاده شود


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد ایجاد یک آزمایش مقدماتی برای تخمین سریع کیفیت خاک از طریق مقایسه سرعت یا میزان رشد ریشه های یک گیاه خاص تحت شرایط استاندارد در یک نمونه خاک است.
از آن جایی که قابلیت خاک برای رشد محصولات زراعی معیار اصلی می باشد، یک آزمون سریع رشد براساس رشد دانه رست های گیاهی در شرایط محیط آزمایشگاه ایجاد شده است
.
دو شرط لازم اصلی برای یک تست سمیت گیاهی عبارتند از
:
-فراهم شدن نتایج قابل اطمینان ثابت
-استفاده از آزمون در هر زمانی از سال
بنابراین ضروری است که بذرها در یک محیط کنترل شده رشد داده شوند تا تضمین شود که شرایط رشد بهینه می تواند برای هر تعداد آزمون و قابل تکرار برای یک دوره زمانی طولانی حفظ شوند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):