برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد تعیین اثر سمی ترکیبات آب و فاضلاب بر روی عدسک آبی (Lemna minor)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیولوژی گیاهی

پژوهشگران: 
یوسف زادی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد ایجاد یک روش جهت تعیین پاسخ مهار رشد عدسک آبی به مواد و ترکیبات موجود در آب و فاضلاب شهری و یا مواد موثره صنعتی می باشد.
گونه عدسک آبی
(Lemna minor) به عنوان ارگانیسم مدل برای گیاهان آبی عالی تر استفاده می شوند. عدسک های آبی سریع تر از گیاهان عالی رشد می کنند و از مناطق حاره و گرم تا مناطق شمالی سرد منتشر می شوند. مانند تولید کنندگان اولیه، عدسک های آبی منبع غذایی برای پرنده شناگر، ماهی و حیوانات کوچک هستند و همچنین به عنوان محافظ فیزیکی برای انواع بی مهرگان عمل می کنند. عدسک آبی می تواند توسط ترکیبات و مواد موثره درون آب آسیب ببیند. میزان ممانعت از رشد بر اساس عامل های قابل مشاهده (تعداد برگ، سطح برگ، کلروفیل و وزن خشک) از طریق تعدادی روش های محاسباتی تعریف شده قابل محاسبه می باشد. تعیین غلظت موثر (EC) یک راه برای سنجش اثرات سمی ترکیبات آب (مثل مواد شیمیایی، ترکیبات محافظت کننده گیاهی) می باشد. ارزیابی حداقل برای دو عامل قابل مشاهده براساس میانگین سرعت های رشد ویژه انجام می گیرد. این آزمون به منظور اندازه گیری پاسخ ترکیبات حل شده در آب طراحی شده است. شامل تعیین یک مرحله رقت تثبیت شده یا غلظتی از نمونه تست شده می باشد که در آن یک عامل قابل مشاهده (نقطه پایانی) نسبت به یک کنترل با درصد تعیین شده مهار می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):