برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی چگونگی استقرار طرح جامع ارگونومی در مجتمع پتروشیمی اراکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: شرکت پتروشیمی اراک

خروجی طرح: 

ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

ارگونومی رابطه میان انسان و محیطی که او در آن زندگی می کند را مطالعه می کند به نحوی که از حداکثر توانمندی های انسان استفاده شود و نیازمندی های شغلی از توانایی های فرد تجاوز نکند. به عبارت دیگر ارگونومی عبارت از کاربرد اطلاعات موجود درباره انسان برای حل مشکلات طراحی است.
برای اجرای طرح جامع ارگونومی مجتمع پتروشمی اراک، ابتدا نیازهای آموزشی شناسایی شده و آموزش های لازم داده شد. همزمان اقدام به تهیه و تکمیل لیست هایی گردید که آنالیز مقدماتی از سطح مجتمع را ممکن نمود و سپس کمیته پروژه و تیم های فرعی تخصیص تشکیل گردید که در آنها مراحل زیر پیگیری شد:
- انتخاب و آموزش گروه های کاری
- تهیه چک لیست ها و تکمیل آنها
- استخراج مشکلات و ارائه برنامه ها و تصویب آنها
- اجرای برنامه ها و ارزیابی ثمربخشی برنامه های اجرا شده.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):