برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات توسعه صنایع ساحلی بر محیط زیست بندر امام و خور موسی (فاز اول)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
عبادی تقی (همکار طرح)
شهبازی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست استان

خروجی طرح: 

تهیه گزارش مربوطه و ارسال آن به کارفرما جهت بهره برداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

اهداف اصلی انجام این تحقیق شامل موارد زیر است:
-شناخت ویژگی های زیستی و پارامترهای زیست محیطی منطقه و برآورد کلی از وضعیت موجود منابع آلاینده
-ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی به منظور کنترل و کاهش اثرات مخرب توسعه صنعتی در منطقه
-تهیه برنامه جامع مدیریت پایش و کنترل آلاینده ها در منطقه
این طرح بر اساس مطالعه وضع موجود فعالیت های صنعتی در محدوده مورد مطالعه، وضعیت زیست محیطی صنایع از نظر تخلیه منابع آلاینده به محیط زیست و مقایسه آن با استاندارد، ضوابط و دستورالعمل های تخلیه سازمان حفاظت محیط زیست و استفاده از مدل بررسی و انتقال آلودگی در محدوده مطالعاتی، مورد بررسی قرار گرفت
.
شناخت جریانات امواج و جزر و مد منطقه، مورفولوژی منطقه، منابع آلاینده و نوع آلاینده ها، فعالیت های صید و صیادی و آبزی پروری از مهمترین دستاوردهای این تحقیق می باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):