برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی قنوات گوهرریز و کوثر خیز استان کرمانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
بختیاری بهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است
ارائه 1 مقاله در کنفرانس بین المللی قنات کرمان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

قنات یکی از مهم ترین منابع موجود در مناطق نیمه خشک کشور بوده که متاسفانه آبدهی آن طی سالیان گذشته رو به کاهش گذاشته است. در این مطالعه تغییرات آبدهی دو رشته از مهم ترین قنوات استان کرمان (گوهرریز و کوثرخیز جوپار) از گذشته تا کنون که بر اساس قدیمی ترین و جدیدترین داده های موجود دبی قنوات مزبور تهیه شده بررسی و دلایل این تغییرات تحلیل گردیده است. همچنین چگونگی تغییرات بارندگی و تاثیر آن بر میزان آبدهی این قنوات بررسی شده و روند تغییرات دبی ورودی و خروجی این قنات ها با استفاده از آنالیزهای رگرسیون بررسی گردیده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):