برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج کپسی سین از فلفل قرمز با استفاده از امواج اولتراسونیک و مایکروویوگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری فاطمه (مسئول طرح)
طالبی محمد (همکار طرح)
نژادابراهیمی صمد (همکار طرح)
احمدی بادی محمد (همکار طرح)
شعبانی شبنم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

کپسی سین فراوانترین کپسی سینوئید موجود در فلفل است که سبب تندی آن میگردد.
ما برای استخراج کپسی سین از فلفل قرمز، امواج مایکروویو و امواج اولتراسونیک را مورد بررسی قرار داده و با روشی سنتی سوکسله مقایسه نمودیم
.
مهمترین فاکتورهای موثر در استخراج با مایکروویو نوع حلال، توان، دما و زمان
می باشد که شرایط استخراج نسبت به آنها بهینه گردید و همچنین در روش استخراج با امواج اولتراسونیک نسبت به مهمترین عوامل روش، نظیر نوع و مقدار حلال و زمان شرایط اپتیمم بدست آمد.
با توجه به آنالیز کمی عصاره ها که با روش روزنانس مغناطیسی هسته پروتون صورت گرفت ماکزیمم درصد ماده موثره با روش استخراج با مایکروویو بدست آمد و علاوه بر آن از نظر اقتصادی و زیست محیطی نیز روش قابل اطمینانی می باشد بنابراین تکنیک استخراج با مایکروویو مناسب ترین روش برای استخراج کپسی سین از فلفل قرمز می باشد.
در ضمن جهت آنالیز کیفی از روشهای کروماتوگرافی لایه نازک
(TLC)، طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FT-IR)  و اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (H-NMR) استفاده گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The pungent components of capsicum annuum are called capsaicinoids and the most abundant of them is capsaicin.
Traditional soxhlet, sonication and microwave assited extraction techniques were compared and evaluated for their efficiency in the extraction of capsaicin.
The microwave assisted extraction method was optimized interms of delivered power, time duration and extraction temperature. And the influence of extraction time and solvent volume on the ultrasonic extraction of capsaicin were investingted.
Then a rapid and accurated quantitative nuclear magnetic resonance technique was developed for analysis of the extracts.
The yield of the compounds extracted was significantly greater using microwave- assited extraction compared to the other approaches.
Due to the considerable savings in time and energy as well as economical, environmentally friendly is reliable.
This technique is suitable for fast extraction of capsaicin from large samples.
In addition we used TLC, IR and H-NMR for qualitative analysis.Keyword(s):