برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کالیبره نمودن روش های برآورد سیلاب در حوزه های دارای آمار و فاقد آمار- حوزه رودخانه هلیل رودگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
بختیاری بهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح، مقاله ای تهیه و به دبیرخانه همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ارسال گردیده است. (اردیبهشت 85، اهواز)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

پیش بینی حجم و اوج سیلاب در مدیریت بهره برداری از منابع آب و سدها، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت های ناشی از رویداد سیل در سازه های آبی و زمین های کشاورزی واقع در حریم رودخانه امری ضروری است. این مطالعه کوششی است برای ارائه روش های استفاده از مدل های پیش بینی سیلاب جهت تعیین مشخصات هیدروگراف سیل. در این مطالعه موارد زیر جهت پیش بینی سیل در حوزه آبریز سد جیرفت انجام گرفته است:
- بررسی تعدادی از مدل های مشهور پیش بینی سیلاب (
ناش، کلارک، HECI) که در کشورهای مختلف استفاده شده است.
- بررسی موقعیت جغرافیایی منطقه و تعیین پارامترهای فیزیوگرافی حوزه
.
- تجزیه و تحلیل آمار 32 ساله دبی حداکثر لحظه ای از ایستگاه هیدرومتری (حسین آباد) در خروجی حوزه با استفاده از نرم افزار
Hyfa و تعیین توزیع آماری مناسب و دبی محاسبه شده با دور برگشت های تا 1000 ساله.
- انتخاب تعدادی از مدل ها که امکان دسترسی به آنها در اوضاع فعلی وجود دارد
.
- بررسی سیلاب های مشاهده شده در حوزه و انتخاب مواردی که اطلاعات آن از قبیل آمار بارندگی ایستگاهها و مشخصات سیلاب، ثبت شده است
.
- تقسیم حوزه آبریز به شانزده زیر حوزه بر اساس خصوصیات مشترک فیزیوگرافی، نفوذپذیری و پوشش گیاهی و تعیین پارامترهای مورد نیاز به منظور کالیبره نمودن مدل ها
.
- بررسی نتایج به دست آمده از مدل ها و مقایسه با هیدروگراف سیلاب های مشاهده ای و انتخاب مدل
hec-1 جهت پیش بینی سیلاب در حوزه آبریز سد جیرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):