برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازنگری در نحوه ارائه آمار و اطلاعات، گزارشها و کتاب های منتشر شده گمرک ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد (گمرک و صادرات)

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: دفتر آموزش و تحقیقات گمرک جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

گمرک ایران، به عنوان زنجیره اصلی در امر تجارت خارجی مامور جمع آوری، پردازش و ارائه تجزیه و تحلیل آمارهای مختلف بازرگانی خارجی برای تعیین اهداف، انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری و اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان و وارد کنندگان برای دستیابی به اهداف برنامه سوم در تجارت خارجی و به تبع آن رشد و تولید اشتغال است.
در این طرح ابتدا سوابق ارائه آمار توسط گمرک ایران و تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با بررسی درخواست های مختلف آمار از گمرک ایران نیازسنجی آمار و گزارشها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نیاز به آمارها و گزارشهای مختلف در محیط گمرک، مشخص شده و سپس فرم های مختلف آماری در گمرک ایران بررسی و مشخص شده و با طراحی فرمی، میزان اهمیت و کاربردهای مختلف اقلام آماری تعیین و در نهایت آمارهای قابل ارائه مشخص شده است. سپس نحوه جمع آوری و ارائه آمار و اطلاعات مختلف بازرگانی در ایران و کشورهای خارجی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نیازسنجی به عمل آمده و آمارهای قابل ارائه، جداول وگزارش های تحلیلی مورد نیاز ارائه و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود ارائه آمار بازرگانی خارجی ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):