برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد اپتیک و تجهیزات اپتیکی روش های صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری-قسمت هفتم: شاقول اپتیکیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
مقدم فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

سازمان نقشه برداری، شرکت های پیمانکاری، دانشجویان مهندسی با رشته های مرتبط و ... می توانند از نتایج این طرح بهره برداری نمایند


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح ارائه روش های صحرائی برای تعیین و ارزیابی دقت شاقول اپتیکی و تجهیزات جانبی آن است. این گزارش را می توان به عنوان یکی از اولین گام ها در فرآیند ارزیابی عدم اطمینان یک اندازه گیری در نظر گرفت، عدم اطمینان نتیجه یک اندازه گیری به عواملی بستگی دارد، این موارد شامل: تکرار مشاهده، تجدیدپذیری (تکرارپذیری روزانه مشاهده) و یک برآورد کلی از تمامی منابع خطاهای موجود است.
در این طرح در ابتدا با معرفی انواع شاقول اپتیکی، اصول روش آزمون و آزمون های آماری آورده شده است. برای آزمون سه سری از اندازه گیری ها
(i=1,…,m برای m=30) باید انجام گیرد. هر سری باید حاویn=10 (برای j=1,…,n) مجموعه از اندازه گیری ها باشد. هر مجموعه از اندازه گیری ها دو مشاهده x j,l و xj,llو همچنین دو مشاهده دیگر yj,lو yj.ll را شامل می شود.
در نهایت ارائه مثالی از روند اجرایی آزمون، کاربران را در استفاده از این گزارش راهنمایی می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):