برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد اپتیک و تجهیزات اپتیکی روش های صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری قسمت پنجم: تاکئومترهای الکترونیکیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
مقدم فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

سازمان نقشه برداری، شرکت های پیمانکاری، دانشجویان مهندسی با رشته های مرتبط و ... می توانند از نتایج این طرح بهره برداری نمایند


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح ارائه روش های صحرائی برای تعیین و ارزیابی دقت تاکئومترهای الکترونیکی (total stations) و تجهیزات جانبی آن است. این گزارش را می توان به عنوان یکی از اولین گام ها در فرآیند ارزیابی عدم اطمینان یک اندازه گیری در نظر گرفت. عدم اطمینان نتیجه یک اندازه گیری به عواملی بستگی دارد، این موارد شامل: تکرار مشاهده، تجدیدپذیری (تکرارپذیری روزانه مشاهده) و یک برآورد کلی از تمامی منابع خطاهای موجود است.
از آنجا که در تاکئومترهای الکترونیکی پیشرفته می توان مقادیر خروجی را تنظیم نمود لذا مختصات به عنوان خروجی و مشاهدات در نظر گرفته می شوند
.
در این طرح دو روش صحرائی، روش آزمون ساده و روش آزمون کامل تشریح شده است. روش آزمون ساده تخمینی ارائه می دهد از اینکه آیا دقت ابزار تاکئومتر الکترونیکی مورد نظر در محدوده انحراف مجاز می باشد یا خیر. روش آزمون کامل باید برای تعیین بهترین اندازه گیری دقت یک تاکئومتر الکترونیکی و تجهیزات جانبی آن تحت شرایط صحرائی انتخاب شود
.
در خاتمه ارائه مثال هایی از دو روش مذکور، باعث می شود کاربران در استفاده از این روش های آماری هر چه بیشتر راهنمایی شوند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):