برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد پرتوهای نوترونی مرجع-قسمت دوم: اصول واسنجی دستگاه های حفاظت پرتوی مربوط به کمیت های اساسی مشخص کننده میدان پرتوگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
مقدم فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

کلیه مراکز هسته ای و اتمی کشور می توانند از نتایج این طرح بهره برداری نمایند


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح تعیین روش های مورد استفاده جهت تحقق شرایط کالیبراسیون دزیمترهای فردی و تجهیزات بررسی میدانی است.
در اینجا تاکید خاصی بر کالیبراسیون به وسیله چشمه های رادیونوکلید، به دلیل کاربرد گسترده آنها صورت گرفته است. در ادامه پس از بررسی اصول کالیبراسیون چشمه های رادیونوکلید تصحیح اثرات پراکندگی در این چشمه ها آورده شده است و در نهایت کالیبراسیون با استفاده از شتاب دهنده ها و راکتورها آمده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):