برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد برآورد آلودگی سطحی-قسمت اول:گسیلنده های بتا (با بیشینه انرژی بتا بزرگتر از 0.15 MeV) و گسیلنده های آلفاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
مقدم فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ کلیه مراکز هسته ای و اتمی کشور می توانند از نتایج این طرح بهره برداری نمایند.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح برآورد آلودگی روی سطوح تجهیزات و وسایل، ظروف حاوی مواد پرتوزا و چشمه های بسته، برحسب پرتوزایی در واحد سطح است و به گسیلنده های بتا و آلفایی که آهنگ تابش آنها با در نظر گرفتن ذرات بتا به علاوه الکترون های تک انرژی و ذرات آلفا، حدود 100 ذره به ازای هر 100 واپاشی باشد، محدود است.
اصولا آلودگی به دو منظور آشکارسازی می شود، اول: تعیین وجود یا گستردگی آلودگی و به کنترل پراکندگی آن از مناطق با آلودگی بیشتر به جاهایی با آلودگی کمتر یا مناطق غیر پرتوزا، دوم: اندازه گیری پرتوزایی در واحد سطح به منظور تایید آنکه از حدود مجاز (حدود استاندارد) تجاوز نمی کند
.
در این گزارش ابتدا روش های برآورد آلودگی سطح ارائه شد و تفاوت روش های اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم تشریح گردید در ادامه روش آشکارسازی و الزامات مربوط به اندازه گیری آمده است و در خاتمه با توجه به آنکه بازده دستگاه ها باید از طریق پرتوهای مشخص ساطع شده از چشمه های مرجع با آهنگ گسیل مشخص بر واحد سطح تعیین شود، فصلی نیز به بازده تجهیزات اختصاص یافته است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):