برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد پرتو مرجع گاما و X برای واسنجی دزیمترها و دستگاه های سنجش آهنگ دز و برای تعیین پاسخ آنها برحسب تابعی از انرژی فوتون-قسمت دوم: دزیمتری برای حفاظت پرتوی در گستره انرژی 8keV تا 1.3MeV و 4 MeV تا 9MeVگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
مقدم فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ کلیه مراکز هسته ای و اتمی کشور می توانند از نتایج این طرح بهره برداری نمایند.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح تعیین روش های اجرایی دزیمتری پرتو مرجع گاما و X برای واسنجی دستگاه های حفاظت پرتوی در گستره انرژی، تقریبا از 8 keV تا 1.3 MeV و از 4 MeV تا 9 MeV است.
در آغاز با معرفی دستگاهی که قرار است برای اندازه گیری پرتو مرجع از آن استفاده شود معرفی می شود. دستگاه ها شامل یک مجموعه اتاقک یونش و مجموعه اندازه گیری می باشند.
در مرحله بعد عملکرد، محدودیت های دستگاه استاندارد، وابستگی پاسخ آن به انرژی و ... تشریح شده سپس روش های اجرایی کاربردی برای اتاقک های یونش آورده شده است. در فصول بعدی به ترتیب اقدامات ویژه مربوط به دزیمتری پرتو گاما با استفاده از چشمه های رادیونوکلید، پرتو X و پرتو X فلورسانس، پرتو مرجع در انرژی های فوتون بین 4 MeV و 9 MeV آمده است. در فصل آخر عدم قطعیت اندازه گیری بیان شده است. و در خاتمه ارائه مثالی از تعیین گرمای هوا در شرایط عدم حضور دریافت کننده پرتو و تعیین دز جذبی در بافت (آب) در حضور دریافت کننده پرتو با انجام اندازه گیری ها به وسیله اتاقک یونش، کاربران را در استفاده از این گزارش راهنمایی می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):