برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

محاسبه فاصله زمانی شلیک ها و اطلاعات آماری مربوط به آن در تست تسلسلگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: جنگ افزار سازی تهران

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح در صنایع جنگ افزارسازی تهران به منظور تست یکنواختی شلیک استفاده می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح، نرم افزاری طراحی گردید که پس از دریافت سیگنال های مربوط به یک تست تسلسل از طریق حسگرهای نوری یا صوتی به ثبت، رسم گراف و پردازش آن می پردازد. پردازش مورد نیاز در این طرح اندازه گیری فاصله بین پیک پالس های مربوط به عبور مرمی از داخل حسگرهای نوری یا مقابل حسگر صوتی با دقت 10 میکروثانیه است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):