برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی منتخبگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
دهقان علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این مطالعه مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) محاسبه، بررسی و تحلیل شده است.بخش کشاورزی از نظر صادرات محصولات غیر نفتی، دارای اهمیت خاص در اقتصاد کشور است زیرا که این بخش 30 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد. از طرف دیگر، این بخش در مقایسه با سایر بخش ها کمترین وابستگی را به خارج داشته و کالاهای واسطه و سرمایه ای به نسبت کمتری برای کاربرد دراین بخش از خارج وارد می شود.
در مطالعه حاضر شناسایی و امکان سنجی راه های افزایش مزیت نسبی از طریق کاهش هزینه ها محاسبه و برآورد شاخص های مزیت اثرات محدودیت و کمیابی منابع تولید و جایگزینی منابع از طریق تاثیر گذاری بر قیمت سایر نهاده های مربوط و میزان ارز آوری و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم محصولات کشاورزی منتخب مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین درگزینش محصولات معیارهای زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1- اهمیت محصول نسبت به کل محصولات
2- اهمیت محصول در واردات محصولات کشاورزی کشور
3- اهمیت محصول در بین صادرات محصولات کشاورزی کشور.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):