برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل اندازه ذره-طیف سنجی همبستگی فوتونگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
غفوری وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ ثبت استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های کاربرد طیف سنجی همبستگی فوتون (PCS) با اندازه گیری میانگین اندازه ذره و بیان معیاری از وسعت توزیع اندازه ذرات پخش شده در مایعات است.
این استاندارد برای محدوده اندازه ذرات از چند نانومتر تا حدود
1mm، یا تا شروع ته نشینی کاربرد دارد.
امروزه اندازه گیری ذره در محدوده اندازه زیر میکرومتری، بر مبنای روش متداول استفاده از طیف سنجی همبستگی فوتون
(PCS) انجام می گیرد. موفقیت روش اساسا برمبنای اصولی است که در آن تخمین های اندازه متوسط ذره در زمان های اندازه گیری چند دقیقه ای حاصل شود، و دیگر آن که تجهیزات تجاری که برای کاربر ساده و در دسترس باشد مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، استفاده مناسب از ابزار و شرح نتایج مورد نیاز با در نظر گرفتن احتیاط و جنبه های ایمنی لازم است. بنابراین برای تعیین اندازه ذره به وسیله طیف سنجی همبستگی فوتون، به منظور تعیین روش، به یک استاندارد ملی نیاز است که امکان دهد کاربران توافق خوبی در مورد دقت و تکرار پذیری به دست آورند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):