برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بانک اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال در شهرهای استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
نشاطی محمدعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در نظام برنامه ریزی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور برنامه توسعه میان مدت استانها از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در این برنامه توسعه استان ها تدوین برنامه اشتغال استان با توجه به حساسیت های ویژه مساله اشتغال ضرورت و اهمیت خاصی پیدا نمود. در همین راستا تلاش های موثری به منظور تنظیم برنامه اشتغال استان به عمل آمد و در سطح مناطق نیز همکاری هایی برای تدوین شرح خدمات برنامه جامع اشتغال استانها سازمان داده شد. پیش بینی های جمعیت و اشتغال از اقدمات پایه ای برای برآورد عرضه نیروی کار در سال های برنامه سوم توسعه استان بود که همزمان با فعالیت های تدوین برنامه سوم به انجام رسید و فصل اول گزارش حاضر را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، برای برآورد تقاضای نیروی کار و شناخت فرصت های سرمایه گذاری در بخش عمومی و بخش خصوصی استان لازم بود برنامه اشتغال دستگاه های اجرایی و نهادهای منطقه در بخش های اقتصادی مختلف تنظیم گردد. بر پایه پیشنهادهایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به کمیته هماهنگی اشتغال استان ارائه نمود، تصمیم بر این گرفته شد که تمام دستگاه های اجرایی استان بر پایه قابلیت ها و امکانات، مسائل و محدودیت ها و سیاست های اجرایی بخش ها و زیربخش های مربوط به برنامه اشتغال خود را تهیه نموده و در قالب جداولی که در کمیته تخصصی اشتغال استان تهیه و تدوین گردیده بود، تنظیم نموده و به دبیرخانه کمیته هماهنگی اشتغال استان ارائه نمایند. تا پس از بررسی در کمیته تخصصی اشتغال استان از لحاظ امکانات اجرایی و سرمایه گذاری برای تصویب و اولویت بندیی به کمیته اشتغال استان تسلیم گردد.
در تدوین برنامه اشتغال دستگاه های اجرایی مختلف سعی شده برنامه اشتغال هر دستگاه از حداکثر جامعیت برخوردار گردد و تمام زمینه های ایجاد اشتغال را در بخش عمومی و خصوصی مرتبط با هر دستگاه در برگیرد و طرح های پیشنهادی اشتغالزا شامل طرح های جدید و طرح های وابسته به فعالیت های جاری و عمرانی طرح های بخش خصوصی و طرح های واسط (مربوط به حلقه های مفقوده هر بخش) می شود.
فصل دوم گزارش حاضر به بررسی تقاضای نیروی کار در سطح استان طی سال های برنامه سوم توسعه می پردازد و از آنجا که ارقام سرمایه گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی مرتبط با هر دستگاه مشخص گردیده، تصویری از حجم سرمایه گذاری نیز در طول سال های برنامه سوم به دست می دهد.
فصل سوم این گزارش به توزیع شهرستانی فرصت های شغلی پیش بینی شده می پردازد و موقعیت مکانی طرح های پیشنهادی را در سطح استان مشخص می سازد. علاوه بر این، زمینه های سرمایه گذاری هر شهرستان را بر اساس قابلیت های بخش های مختلف معلوم می نماید. در تهیه وتنظیم برنامه اشتغال استان علاوه بر این که قابلیت ها و امکانات بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته است، مسائل و محدودیت های هر بخش نیز مشخص گردیده و سیاست های اجرایی آنها نیز پیشنهاد گردیده است و تجزیه و تحلیل و جمع بندی مسائل اشتغال هر بخش در گزارش های جداگانه مربوط به آنها به عمل آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):