برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه نحوه دفع و بازیافت زباله به منظور ارتقاء بعد کاهش آلودگی محیط زیستگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از مشکلات اصلی مدیریت های شهری، برخورد اصولی با زباله های جامد شهری است که از مرحله جمع آوری زباله تا دفع آنها باید اصول محیط زیستی (از نظر کاهش پخش آلودگی) و مهندسی (از نظر ایمنی و دستیابی به حداقل هزینه ها) رعایت گردند تا علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیست- ناشی از مجاورت زباله در مراحل مختلف مدیریت زباله های شهری با محیط اطراف- کنترل شود، اصول مهندسی به ویژه در مرحله دفع مواد زائد (دفن یا بازیافت)، امکان کاهش هزینه ها و حجم عملیات اجرایی مربوط به روش دفع انتخابی نیز رعایت گردند. طرح حاضر با استفاده از روش توصیفی- کاربردی به منظور بررسی و اصلاح وضعیت موجود دفن و بازیافت زباله در شهرستان قم اجرا گردید.
برخی از اهداف اصلی این طرح عبارتاند از
:
1- بررسی وضعیت سیستم بازیافت و دفن زباله شهری قم و تعیین مشکلات حاضر در این سیستم
2- ارزیابی روش های مختلف دفن به منظور اصلاح وضعیت حاضر و تعیین روش های اجرایی مناسب جهت حصول به بهبود وضعیت حاضر
3- بررسی آلودگی های زیست محیطی مکان دفع و راهکارهای کاهش آنها
4- بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از بازیافت زباله و ارئه روش هایی جهت به حداقل رسانیدن آنها
5- ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء بازیافت بهداشتی و افزایش ظرفیت دفن زباله های شهری
در پایان الگوهای اصلاحی بر مدیریت مواد زائد شهری قم ارائه گردید و در خصوص مراحل تولید، جابه جایی و ذخیره در محل و نیز جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد شهری و بهبود وضعیت فعلی دفع زباله شهر قم پیشنهادهایی ارائه گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):