برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اپتیک و فوتونیک-درستی اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی (OTF)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
غفوری وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ ثبت استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمایی برای ارزیابی منابع خطا در تجهیزات تابع انتقال اپتیکی (OTF) و به کارگیری این اطلاعات به منظور برآورد خطاها در اندازه گیری OTF، است. این استاندارد راهنمایی برای تشخیص و توصیف یک مقدار درستی کلی برای ابزار اندازه گیری خاص را نیز ارائه می دهد، همان طور که روش های تشخیص متداول را توصیه می کند.
استاندارد حاضر منابع اصلی نادرستی در تجهیزات اندازه گیری
OTF را فهرست می کند و راهنمایی این که چگونه می توان این منابع را تشخیص داد و چه طور می توان این تشخیص ها را در تخمین گستره خطا در اندازه گیری OTF به کاربرد، ارائه می کند. یکی از اهداف آماده سازی این استاندارد بهبود تنظیم سطوح عدم قطعیت واقعی تر برای نتایج اندازه گیری های OTF است.
امکان استفاده کاربران از متن استاندارد در ساخت و نحوه عملکرد تجهیزات اپتیکی و الزامات مناسب برای هماهنگی لازم بین آزمایشگاه های مختلف اپتیکی در زمینه تابع انتقال اپتیکی می باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):