برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اپتیک و فوتونیک-تابع انتقال اپتیکی اصول و روش های اندازه گیریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
غفوری وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تهیه استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای ساخت و کاربرد تجهیزات برای اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی (OTF) دستگاه های تصویرساز می باشد. این استاندارد ملی پارامترهای مهمی را که می توانند بر اندازه گیری OTF اثر بگذارند مشخص کرده و قوانین عمومی را جهت الزامات عملکردی تجهیزات و کنترل محیط ارائه می دهد. این استاندارد تمهیدات مهمی را که باید برای تضمین صحت اندازه گیری ها در نظر گرفته شود و نیز ضرایب تصحیح کننده ای که بر داده های جمع آوری شده اعمال می شوند را مشخص می نماید. تجهیزات اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی توصیف شده در این استاندارد ملی منحصر به وسایلی است که توزیع تابشی در صفحه تصویر دستگاه تصویرساز اپتیکی تحت آزمون را آنالیز می کند. این استاندارد در مورد تجهیزات اندازه گیری که بر مبنای تداخل سنجی کار می کنند، کاربرد ندارد.
این استاندارد راهنمایی برای ساخت و عملکرد تجهیزات اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی را ارائه می کند. ویژگی ها در این استاندارد، الزامات اساسی تجهیزات و روش های اندازه گیری را برای تضمین درستی تعریف شده اندازه گیری تابع انتقال اپتیکی تشکیل می دهد. امکان استفاده کاربران از متن استاندارد در ساخت و نحوه عملکرد تجهیزات اپتیکی و الزامات مناسب برای هماهنگی لازم بین آزمایشگاه های مختلف اپتیکی در زمینه تابع انتقال اپتیکی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):