برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدیکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
اخویان محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: مناطق نفت خیز جنوب

خروجی طرح: 

نمونه های ساخته شده به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح، پیشگیری از خوردگی لوله های مدفون در خاک است.
از آنجایی که در سازه های فلزی مدفون در خاک پوشش های محافظ همیشه به خوبی مانع خوردگی نمی شوند غالبا حفاظت تکمیلی نوع دومی را نیز به کار می گیرند. این روش عموما روش حفاظت کاتدی است. در این روش با وارد شدن یک پتانسیل کاتدی لوله مدفون در خاک به قطب منفی کاتد تبدیل می شود که در اثر رسیدن جریان از طرف محیط به تمام سطح لوله، آنها در مقابل خوردگی محافظت می شوند. با توجه به تغییرات اهمی بستر خاک و تغییرات آن در طول زمان، اعمال پتانسیل به سیستم حفاظت کاتدی باید به نسبت این تغییرات قابل تنظیم و کنترل باشد. از این رو منبع تغذیه طراحی شده می تواند سطح ولتاژ و شدت جریان کنترل شد ه ای را به سیستم اعمال کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):