برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه 18 طرح مرتعداری در استان زنجانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی استان زنجان

خروجی طرح: 

ارائه گزارشات و دانش فنی به کارفرما
-
ارائه نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدیدشونده


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح به دست آوردن اطلاعات مربوط به فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، سنگ شناسی و ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، خاکشناسی، هیدرولوژی و فرسایش منطقه و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده و ارائه نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدیدشونده موجود در منطقه می باشد.
حوزه های مورد مطالعه این طرح ها در استان زنجان در مناطق والایش، سیاهورود، وزنه سر، کلوئیم، چهارطاق، شاه بلاغی، قزلجه، کوسج سفلی، خوئین، ییلاق دوغرامادوندران، ییلاق آق یوقوش، ییلاق جان باقیش 2، ییلاق جان باقیش 1، بایندر، قاضی آباد، دیدار علیا، رضاآباد و ککرلو می باشد
.
مطالعات انجام شده در مقیاس
1:25000 بوده و نتایج به دست آمده به صورت گزارش همراه با نقشه های تهیه شده ارائه گردیده است.
اطلاعات مربوط به منطقه و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده و نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدیدشونده موجود در منطقه به کارفرما ارائه شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):