برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازنگری طرح های مرتعداری در استان زنجانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی استان زنجان

خروجی طرح: 

-ارائه گزاراشات و دانش فنی به کارفرما
-ارائه نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدیدشونده


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بازنگری اطلاعات مربوط به فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، سنگ شناسی و ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، خاکشناسی، هیدرولوژی و فرسایش منطقه و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده و ارائه نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدیدشونده موجود در منطقه می باشد.
حوزه های مورد مطالعه این طرح ها در استان زنجان در مناطق حاجی بچه، گویلر، کلیسا، محسن آباد، طاهرآباد و چورک سفلی می باشد. مطالعات انجام شده در مقیاس 1:25000 بوده و نتایج به دست آمده به صورت گزارش همراه با نقشه های تهیه شده ارائه گردیده است
.
بازنگری اطلاعات مربوط به منطقه و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده و نقشه های لازم جهت بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدیدشونده موجود در منطقه به کارفرما ارائه شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):