برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تابش های نوترونی مرجع-قسمت1: مشخصات و روش های تولیدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش های تولید و تعیین مشخصات تابش های نوترونی مرجع می باشد.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
تهیه سند استاندارد
-
ترجمه سند و اعمال اصلاحات لازم به منظور بومی سازی استاندارد
-
برگزاری جلسات کمیسیون فنی به منظور بررسی پیش نویس تدوین شده و اعمال اصلاحات مورد نظر کارشناسان متخصص موضوع استاندارد
-
برگزاری جلسه کمیسیون نهایی در جهت اعمال اصلاحات نهایی
-
برگزاری کمیسیون ملی و تصویب استاندارد
این استاندارد، تابش های نوترونی مرجع را در گستره انرژی، از حرارتی تا 20 مگا الکترون ولت (MeV)، به منظور واسنجی دستگاه های اندازه گیری نوترون مورد استفاده در حفاظت پرتوی و تعیین پاسخ آنها بر حسب تابعی از انرژی نوترون، مشخص می کند. تابش های مرجع برای نرخ های شاریدگی نوترون تا 1´109 m-2که در انرژی نوترون 1MeV، با نرخ های معادل دز تا 100 میلی سیورت در ساعت (mSv.h-1)متناظر است، ارائه می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):